Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
„Opieka wytchnieniowa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.09.02.02 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych – ZIT (projekty konkursowe)

Opis projektu

Nazwa projektu: „Opieka wytchnieniowa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych”

Okres realizacji projektu: 2020-01-07 – 2022-12-31

Instytucja pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Tryb operacji w ramach naboru:

Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi obejmująca w szczególności: c) zapewnienie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin, w tym opieki domowej lub miejsc opieki w dziennych formach.,

Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi obejmująca w szczególności: d) wsparcie psychologiczne lub szkolenia dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi.

Wartość projektu: 1 564 982,40zł

Biuro projektu:

STOWARZYSZENIE „NADZIEJA RODZINIE"

ul. Karczówkowska 36,

25-711 Kielce,

Telefon: 41 366 94 03,

Adres e-mail: sekretariat@nadziejarodzinie.org.pl

Osoba do kontaktów: Agnieszka Stąporek